Utställarscenen G-hallen Tisdag 13 mars

Lyssna till de intressanta programmen på Utställarscenen i G-hallen under kaffe- och lunchpauser!

08.30-10.00 Program på Utställarscenen, registrering, besök på utställningen och kaffe

08.45-09.05
#metoo – hur går vi vidare? – Hur ser skolans ansvar ut och hur kan vi organisera arbetet?

Ett samtal mellan Sveriges Skolledarförbund och RFSU om de möjligheter skolan har och vad den både kan och är skyldig göra. Olika delar av skolans verksamhet, från elevhälsan till sexualundervisning, har betydelse för ett framgångsrikt arbete. RFSU ger också exempel från undervisningsmaterialet ”Vill du?”, som handlar om sexualitet och gränser.
Medverkande: Erica Andrén, förste vice ordförande Sveriges Skolledarförbund och Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning RFSU.
Arrangör: Sveriges Skolledarförbund och RFSU

09.10-09.30
Fullfölj digitaliseringen på din skola!

Ett kvalitetssäkrat digitalt läromedel är inte enbart ett stöd för innehåll och lärande i skolans olika ämnen – de rymmer också centrala frågor kring likvärdighet, alla elevers rätt till kvalitetssäkrat pedagogiskt innehåll och en tillgänglig lärmiljö för alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar. Fullfölj digitaliseringen av din skola genom att ta ett samlat grepp även kring det pedagogiska innehållet. Skapa nya möjligheter med hjälp av en ny typ av digitala läromedel. Läromedel som ger möjlighet till individanpassning, studieteknik och ämnesövergripande arbete. Läromedel som stödjer utveckling av digitala kompetenser som programmering, digital läsning och källkritik. Spännande, eller hur?
Medverkande: Martin Ljungström, Gleerups.
Arrangör: Gleerups

09.35 – 09.55
Alla elevers rätt till utbildning

För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningens mål på ett negativt sätt. Framgångsfaktorer för att öka skolnärvaro är att både ogiltig och giltig frånvaro uppmärksammas och att det finns strukturer för samverkan.
Medverkande: Ingrid Martens.
Arrangör: NovaSoftware

11.30-13.00 Program på Utställarscenen, besök på utställningen och lunch

11.40- 12.00
Digitalisering på ett enkelt och effektivt sätt

Digitaliseringen är på sikt en viktig del i lösningen av den svenska skolans utmaningar, men om den inte sker genomtänkt och med fokus på att stärka lärandet riskerar den att bli ett hinder. Vi visar hur digitaliseringen kan bli enkel och effektiv.
Medverkande: Lotta Wendt, Sanoma Utbildning.
Arrangör: Sanoma Utbildning

12.05-12.25
Nya arbetssätt vände trenden

Jonas Askne – planeringsledare vid stadsledningskontoret och f.d. rektor och områdeschef i Göteborgs Stad – berättar om kommunens arbete med att kartlägga, förbättra och kvalitetssäkra elevhälsans processer i stadens skolor. Detta arbete resulterade i ett samarbete med CGM med målet att ta fram ett skräddarsytt IT-stöd för rektorer och elevhälsans professioner. Aktuell uppföljning visar på en positiv utveckling och ökad nöjdhet.
Medverkande: Jonas Askne från Göteborgs stad presenteras av Gudrun Söderlind, produktchef på CGM.
Arrangör: CompuGroup Medical

12.30-12.50
Kvalitetssäkra er skolorganisation!

Ta del av praktiska exempel på hur smarta verktyg specifikt framtagna för utbildningssektorn kan underlätta skolans resursplanering, systematiska kvalitetsarbete och hantering av statsbidrag.
Medverkande: Ulrika Munkby, Stratsys.
Arrangör: Stratsys

14.30-15.15 Program på Utställarscenen, besök på utställningen och kaffe

14.35-14.50
Modern hjärnforskning ger nya möjligheter för rektorer och skolledare att förstå beteende och utveckla prestation
Möt bolaget som använder de senaste rönen inom hjärnforskning och beteendevetenskap för att bättre förstå sig själv och andra, att känna och  och nyttja sin egen kognitiva profil och därmed stärka och utveckla ledarskap, samverkan och individuell prestation. Rektorer och skolledare kan erbjudas optimalt stöd i att anpassa ledarskapet efter egna styrkor och svagheter. Grundarna av bolaget är ledande hjärnforskare på Karolinska Institutet. Bolaget erbjuder stöd vid utveckling av ledare, medarbetare och team. Med fokus på ökad personkännedom för ökad prestation. Utgångspunkten är kunskap om hjärnan och dess hantering av information, tankar, känslor och beslutsfattande. Individuella såväl som teams styrkor och svagheter förmågor kan nu mätas med hög precision och med stark koppling till krav, beteende och prestation. Testerna är vetenskapligt verifierade och standardiserade mot världspopulationen.
Medverkande: Samuel Huhta, Ledningskultur och Anders Norén, Game Intelligence AB.
Arrangör: Ledningskultur

14.55-15.10
Digitaliseringens möjligheter för nyanlända

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för matematikundervisningen för nyanlända. Konceptuell matematik utgår ifrån att matematikens språk representeras exakt och dynamiskt av animationsprogram som GeoGebra och kombineras med begreppsdefinitioner på de vanligaste migrationsspråken. Eleven kan praktiskt interagera med matematiken genom de interaktiva animationerna och på sitt modersmål vilket skapar en gynnsam lärandesituation.
Medverkande: Thomas Lingefjärd, docent i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet.
Arrangör: NE