Hallå där, Carl Heath!

Carl Heath är utbildningsdirektör på RISE och en av personerna bakom Skola Hemma, ett samverkansprojekt som erbjuder stöd till skolor som bedriver distansundervisning. Han är också av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet, samt medlem i Nordiska Skolledarkongressens programråd.

Hur har gymnasieskolan klarat av omställningen till distansundervisning? Vad är din bild?
– Min bild är att gymnasieskolan som organisation har klarat att hantera omställningen till tillfällig digitalt baserad onlineundervisning bra, samtidigt som det finns mycket stora skillnader mellan de som haft större utmaningar och de som klarat det riktigt bra. Olika huvudmän har olika förutsättningar, men det skiljer sig också kraftigt mellan program och årskurser. Gymnasiesärskolan har också haft särskilt stora utmaningar.

– Det har gjorts ett oerhört stort arbete runt om i landet för att upprätthålla undervisning bland såväl olika personalgrupper som eleverna själva. I arbetet med www.skolahemma.se har vi hört berättelser från många olika delar av skolans verksamheter, och flera av dem går att läsa där.

Många skolor har snabbt behövt anpassa sig och börjat använda nya digitala verktyg. Hur tror du att detta kommer att påverka undervisningen framöver? Får vi en snabbare digital utveckling nu?
– För många lärare har övergången till att undervisa på distans inneburit att man varit tvungen att ta till sig av nya verktyg, eller att använda nya funktioner i digitala verktyg man redan använt. Men framförallt tror jag många har varit tvungna att anpassa sin undervisning, sitt sätt att instruera, berätta och förklara. Många av de lärdomar man dragit och upplevelser man erfarit under denna tid kommer säkerligen vara värdefulla också framåt. Men riktigt hur den kunskapen kommer till användning varierar nog stort beroende på lärares förutsättningar och sammanhang.

Varför är det egentligen så viktigt med digitalisering i skolan?
– Det beror väldigt mycket på vad vi menar med digitalisering i skolan. Om vi pratar digitalisering av skolan som varandes digitala verktyg och system för att underhålla och upprätthålla skolans organisation och administration, då är digitalisering en förutsättning för att bedriva verksamhet. Om vi istället med digitalisering i skolan menar ämnesinnehållet, det vill säga vilken kunskap elever behöver ha om samhällets digitalisering, medie- och informationskunnighet, kunskaper i IT och teknik och så vidare, så är detta också områden av stor vikt för alla att kunna, och även områden som finns beskrivna i våra kurs- och läroplaner.

– Om vi med digitalisering i skolan menar hur skolans undervisning kan bedrivas med digitala verktyg, så spelar digitaliseringen också inom detta område roll, så tillvida att vi exempelvis detta märkliga år varit tvungna att förlita oss på digitala verktyg och system för att överhuvudtaget bedriva undervisning. Men i alla dessa områden så är det inte digitaliseringen i sig som är relevant, utan verksamhetens mål, verksamhet och förutsättningar. Digitalisering är ett av flera medel för att uppnå skolans olika mål, inte ett mål i sig.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev