Möt kongressens programråd

Nordiska Skolledarkongressens programråd är i full färd med att sätta ihop programmet för kongressen 2024: två innehållsrika dagar som ska ge dig inspiration och nya verktyg i ditt ledarskap.

I år välkomnar vi tre nya medlemmar till programrådet:

Henrik Carnhede, rektor Mellanvångsskolan, Staffanstorp
Jeanette Kennerfalk, rektor förskolan Trollet, Kalmar
Susanne Lundholm, förläggare Studentlitteratur och forskare inom skolledarskap

Medverkar sedan tidigare gör:

Torbjörn Hanö, rektor Polhemskolan i Lund
Kerstin Weyler, projektledare, Sveriges Skolledare
Valentina Arvidsson, projektledare, Svenska Mässan

 

Tre frågor till programrådets nya medlemmar

Henrik Carnhede

Är det något ämne som du brinner lite extra för att belysa i kongressens program?

“Framtidsfrågor är något som intresserar mig mycket. Vilken verklighet kommer skolan behöva hantera både i nära framtid och längre fram i tiden? Hur ser skolledarens förutsättningar ut för att kunna möta detta i sin vardag? Hur kommer AI påverka skolan? Hur kommer en oroligare omvärld påverka oss? Dessa ämnen och andra ser jag fram emot att få ta del av under Nordiska Skolledarkongressen!”


Jeanette Kennerfalk

Vilka frågor är viktigast att lyfta för rektorer inom förskola?

“Jag skulle säga att det är samma som för rektorer generellt i alla skolformer. Det är en utmaning för rektorer att rekrytera behöriga lärare och förskollärare vilket behöver diskuteras då det påverkar undervisningen, arbetsmiljön och arbetsbelastningen för alla berörda.

Fortbildning är en viktig del av rektorernas professionella utveckling och nödvändig för att rektor ska utveckla och utvecklas i sitt uppdrag. Min bild är att rektorer har mycket god ledarskaps- och kommunikationskompetens samt ett driv att alltid se till barnens och elevers bästa.

Viktiga frågor för varje rektor är, som jag ser det, kontinuerlig professionell utveckling genom att ta del av relevant forskning, kollegialt lärande i nätverk med andra rektorer, fortbildning för att utveckla ledarskapsfärdigheter, god arbetsmiljö och kommunikation.”


Susanne Lundholm

Vilka ämnen är mest aktuella i utgivningen inom skolområdet?

“Formerna för det kollegiala lärandet är en ständigt aktuell fråga, både inom skola och förskola, och i detta sammanhang diskuteras gärna det distribuerade ledarskapet. Distribuerat ledarskap aktualiserar den i skolan allt vanligare mellanledarpositionen, och i förskolans fall handlar det ofta om förskollärarens pedagogiska ledarskap.

Ett annat centralt område är läsning och språkutvecklande arbetssätt, och i förlängningen, det läsfrämjande arbetet. Här skrivs rektors roll fram allt tydligare, men man pekar också på betydelsen av fritidshemmet och naturligtvis även vikten av ett väl fungerande skolbibliotek. Andra ämnen av intresse är normkritik, tillit och digitalisering.”

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev