Rektorers ledarskap avgörande för ett fungerande skolsystem

Forskaren Stina Jerdborg har fördjupat sig i frågor om rektorns mångsidiga yrkesroll och hur olika sätt att ta sig an rektorsarbetet påverkar skolans och utbildningens kvalitet.

– Det finns stor potential till att förbättra skolors resultat om vi använder oss av den kunskap som finns i forskning om skolförbättring, i kombination med att ge rektorer goda förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Rektor har en avgörande funktion för en väl fungerande skola. Skolförbättringsarbetet är beroende av att rektor känner den lokala skolorganisationen och kan agera i relation till dess kultur och sammanhang, samt stödja lärarnas utveckling med att förbättra undervisningen. Därtill att kunna medla och översätta samhällsförändringar och politiska interventioner till skolans verksamhet.

Som skolledare förväntas rektorerna säkerställa högkvalitativ utbildning som främjar elevers lärande och välbefinnande, samtidigt som de ska organisera och administrera skolans dagliga verksamhet.

– Rektorer har ett viktigt samhällsuppdrag. Samhället förlitar sig på att rektor, tillsammans med lärarna och i samverkan med skolans huvudman, ska verkställa att nya generationer får en god grund att stå på för att kunna fortsätta driva samhället framåt, berättar Stina Jerdborg, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Varierat förhållningssätt till yrkesrollen
Rektorers förhållningssätt till yrkesrollen och uppdraget har visat sig variera påtagligt, någonting som riskerar att skapa en ojämn inriktning i ledarskapet samt professionella och relationella konflikter.

– Rektorsarbetet är beroende av den historiska kontext där det ingår. I Sverige finns det flera olika traditioner av skolledning i historisk bemärkelse. Dessa har påverkats över tid av politiska reformer inom skolans område, men spår av dessa finns kvar i vårt skolsystem. I min forskning visar det sig att en rektor får räkna med att bli bemött utifrån flera av dessa sätt att förstå rektorsarbetet men också att rektorer själva tar helt olika roller i sina verksamheter, förklarar Stina Jerdborg.

Dessa olika förhållningssätt till rektorsarbetet bidrar också till förvirring inom verksamheterna, där det kan vara svårt att klargöra vilken roll rektor egentligen har.

Föreslår en gradvis och mer strukturerad introduktion
Stina Jerdborg vill under Nordiska Skolledarkongressen understryka vikten av att rektorer omfamnar ett organisatoriskt ledarskap och arbetar med strategiska helhetsperspektiv. För att lyckas med det är det nödvändigt att individer som kliver in i yrket ges möjligheten att successivt utveckla en grundläggande förståelse för och erfarenhet av skolledningsarbete genom att gradvis axla ansvaret. Så är inte alltid fallet idag.

– En gedigen och strukturerad introduktion till yrket är viktigt. Idag är introduktionen många gånger svag och det är inte ovanligt att helt novisa rektorer blir inkastade i ett stort ansvar som de inte fått chans att sätta sig in i eller förstå på förhand. Det finns en stor förbättringspotential i att ge nya rektorer en mer varsam introduktion till yrket, och ge dem stöd och kompetensutveckling över längre tid, säger Jerdborg.

Nordiska Skolledarkongressen 2024
Under Nordiska Skolledarkongressen deltar Stina Jerdborg i panelsamtalet Rektors uppdrag nu och i framtiden. Där kommer hon att lyfta rektorns avgörande funktion för varje enskild skola och därigenom för ett stort antal elever, vårdnadshavare och anställda inom skolvärlden, samt den lokala och nationella samhällsutvecklingen. Hon kommer, med utgångspunkt i forskning, att exemplifiera konsekvenser av dagens varierande inriktning till skolledningsarbetet.

– Jag vill att de som besöker panelsamtalet tar med sig hur viktigt rektorsuppdraget är. Det finns stor potential till att förbättra skolors resultat om vi använder oss av den kunskap som finns i forskning om skolförbättring, i kombination med att ge rektorer goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. Här har skolans huvudmän givetvis ett ansvar, men även andra intressenter och beslutsfattare, säger hon och avslutar:

– Jag vill också lyfta det viktiga arbete som många av våra erfarna och skickliga rektorer redan gör. Jag hoppas att de rektorer som lyssnar känner sig uppskattade och stärks i att även fortsatt
använda det mandat och den funktion de har för att skapa en bra utbildning för alla elever.

Stina Jerdborg deltar tillsammans med Maria Jarl, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Daniel Nordholm, docent i pedagogik vid Uppsala universitet, i panelsamtalet Rektors uppdrag nu och i framtiden den 19 mars. Samtalet leds av Mette Liljenberg, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev