Navigera i framtidens lärandelandskap

I takt med att artificiell intelligens integreras i vårt samhälle ställs vi inför nya utmaningar. I ljuset av AI behöver vi aktualisera diskussionen i frågor om kunskap, lärande och bedömning.

– Närvaron av generativ AI har ökat gradvis i skolan, men i övriga samhället har olika AI-lösningar integrerats sedan länge i tjänster och plattformar som vi alla nyttjar dagligen. Bland annat i funktioner i våra smarta telefoner och tv-tjänster, säger Linda Mannila, biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet och adjungerad lektor vid Linköpings universitet.

Genom ChatGPT, som närmat sig den mänskliga förmågan att generera text och svara på frågor, har skolans traditionella syn på kunskap och bedömning utmanats. Hur ska förmågan att producera texter bedömas, när det är svårt att särskilja om det är maskin eller människa som skapat, vad blir relevant att mäta och hur?

– Utvecklingen av AI innebär en rad utmaningar för dem som verkar inom utbildningsfältet. Traditionella metoder för examination, baserade på text och bild, ifrågasätts när generativa AI-verktyg har möjligheter att skapa kvalitativt material. Nu blir bedömning av äkthet och källkritik alltmer centrala frågor. Som skolledare är det många nya överväganden att navigera bland i dessa förändringar, fortsätter Linda.

Linda betonar vikten av en levande diskussion kring etik och integritet. Skolan bör samtala om etiska utmaningar som uppstår då teknikutvecklingen banar väg för nya pedagogiska möjligheter. Detta för att säkerställa en ansvarsfull användning av teknologin. Centralt i detta arbete är att skolledare tillgodogör sig en bred kunskap i dessa frågor, för att kunna leda samtalet om hur skolan bäst förbereder elever på en framtid där närvaron av AI-tjänster ökar.

– Det är viktigt att inte begränsas i samtalen och likställa AI med chatbotar och textgenerering. I framtidens skola blir det centralt att inte enbart undervisa elever i användning av AI, utan också att främja en kritisk medvetenhet med fokus på teknologins bredare samhällspåverkan, säger Linda.

Linda menar att skolledare behöver skapa beredskap för att kunna möta de farhågor och utmaningar som skolans personal upplever. Genom kompetensutveckling kan skolan aktivt och på ett ansvarsfullt sätt integrera kunskaper om AI i undervisningen.

– Den snabba utveckling vi upplever kräver att vi diskuterar – och på sikt kanske omdefinierar – vår syn på kunskap, lärande och bedömning. För att kunna navigera i framtidens lärandelandskap behöver vi också till fullo dra nytta av de pedagogiska möjligheter som teknologin faktiskt erbjuder, avslutar Linda.

Linda Mannila medverkar i seminariet Navigera i framtidens lärandelandskap den 20 mars.

Text: Madelene Schöldberg.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev